Ulubione zakładki www, kalendarz, zadania, notatnik, kontakty, kanały RSS, - Zapisz się - już nie musisz pamiętać !! notatnik.com.pl Kontakt z notatnik.com.pl Mapa strony notatnik.com.pl
notatnik.com.pl Zapisz się
Ulubione linki, kalendarz, notatnik, kontakty
Login:
Hasło:
Pamiętaj mnie
Zapisz się
Forum notatnik.com.pl Zobacz forum
znajdziesz na nim porady i odpowiedzi na pytania » więcej
Poleć notatnik.com.pl Poleć nas
... swoim znajomym.
» poleć
Link sponsorowany
Polecane serwisy :

Zdjęcia z parkowania - sztuka parkowania.

Fotelik dla dziecka - zobacz nasz sklep z fotelikami dla dzieci.

Aktualne imprezy i koncety - wiele miejsc w jednym miejscu.
Widzisz błąd ? - masz pomysł na usprawnienie ? Napisz nam o tym.
 

Zasady korzystania z serwisu notatnik.com.pl

Poniższy regulamin określa prawa oraz obowiązki Użytkowników Serwisu.

I. Definicje

 1. Serwis - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług i modułów dostępnych w domenie notatnik.com.pl
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba która założyła w nim Konto.
 3. Notatnik.com.pl - operator Serwisu, e-mail: notatnik@notatnik.com.pl
 4. Konto - konto założone przez Użytkownika w Serwisie.

II. Zasady ogólne

 1. Notatnik.com.pl udostępnia Serwis wszystkim osobom korzystającym z Internetu.
 2. Serwis oferuje w zakresie swej podstawowej funkcjonalności możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępnych modułów, na zasadach i warunkach opisanych niniejszym regulaminem.
 3. Użytkownik może korzystać z serwisu zarówno bez rejestracji jak i po jej wykonaniu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 poniżej.
 4. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać z wszystkich usług nie wymagających logowania.
 5. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe w zakresie jego podstawowej funkcjonalności. Dodatkowe, płatne funkcje dostępne w Serwisie są/będą wyraźnie oznaczone.
 6. Użytkownik może rozsyłać link do Serwisu za pomocą dowolnego środka przekazu w tym : poczty elektronicznej, komunikatorów, dodawać do niego link na stronach, forach oraz zamieszczać link w dowolnym miejscu i podawać jego adres komukolwiek.
 7. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie dane na których publikację uzyskał zgodę. Wstawienie danych do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja danych w Serwisie jest dozwolona.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Notatnik.com.pl jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika danych w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniosła Notatnik.com.pl wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
 9. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie danych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
 10. Notatnik.com.pl rejestruje wszystkie dane z adresami IP z jakich zostały dodane i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. Notatnik.com.pl udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści Notatnik.com.pl może usunąć dowolne dane bez ostrzeżenia zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek innej osoby.
 12. Notatnik.com.pl jest uprawniona do usunięcia konta i danycg Użytkownika, do którego w okresie 12 miesięcy wystąpiło mniej niż 5 logowań.
 13. Użytkownik może samodzielnie usunąć zamieszczony przez siebie uprzednio dane ze swojego konta, jednak usunięcie danych przez Użytkownika ze swojego konta skutkuje bezpowrotnym usunięciem tych danych z konta Użytkownika.
 14. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia "rejestruj". Rejestracja nie wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. W razie niepotwierdzenia rejestracji po otrzymaniu linku użytkownik otrzyma trzykrotnie przypomnienie o konieczności potwierdzenia rejestracji. Brak potwierdzenia rejestracji po trzecim przypomnieniu o konieczności jej potwierdzenia skutkuje anulowaniem rejestracji. W każdej chwili Użytkownik może usunąć konto bez potwierdzania rejestracji - w takim przypadku od momentu usunięcia konta Użytkownik nie będzie otrzymywał przypomnień o konieczności potwierdzeń rejestracji. Instrukcję usunięcia konta zawiera każdy e-mail z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji konta. Jeśli po ukończonej rejestracji Użytkownik będzie chciał usunąć konto może tego dokonać logując się w serwisie i wybierając opcję "Wypisz się z subskrypcji serwisu" - spowoduje to całkowite usunięcie konta z Serwisu. W przypadku problemów Użytkownik powinien wysłac stosowną prośbę na adres : notatnik@notatnik.com.pl.
 15. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 16. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać, tylko z jednego Konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta, niedozwolone jest użytkowanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę.
 17. Aktualny cennik opłat za korzystanie z płatnych części Serwisu dostępny jest na stronie Serwisu. Notatnik.com.pl zastrzega sobie prawo zmian cen usług dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie. Zmiana cen obowiązuje od momentu zamieszczenia zmian na stronie. Użytkownik jest zobligowany zapoznać się z cennikiem płatnych usług oferowanych przez Serwis przed przystąpieniem do korzystania z przedmiotowych płatnych usług.
 18. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje Konto logując się na nie w Serwisie i usuwając je. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik nie nabywa statusu nowego Użytkownika i nie jest adresatem promocji kierowanych do nowych Użytkowników Serwisu.
 19. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 20. Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie konieczne do podania dane oraz potwierdzi rejestracje.
 21. Użytkownik jest zobligowany dokonywać aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym każdorazowo w przypadku zmiany danych, wskazywanych w treści formularza rejestracyjnego.
 22. Serwis jest darmowy, z wyłączeniem dodatkowych funkcji odpłatnych o których mowa w punkcie II. 4, i Notatnik.com.pl dołoży wszelkich starań aby w zakresie podstawowej funkcjonalności był on dostępny bezpłatnie bez ograniczeń. Jednakże w wypadku jeśli wykorzystanie konta przez Użytkownika (zajętość dysku, transfer) przekroczy 10-krotność średniej zajętości i transferu liczonej z wszystkich kont Notatnik.com.pl może usunąć dane generujące nadmierny ruch zastępując je danymi z informacją o usunięciu z adresem Serwisu lub uzależnić dalsze świadczenie usługi od spełnienia innych warunków, określonych przez Serwis, po uprzednim powiadomieniu na podany adres e-mail Użytkownika.

III. Zasady korzystania z Serwisu


 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta).

  W szczególności Użytkownik nie powinien :
  • naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  • naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • rozpowszechniać nielegalnych materiałów, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób
  • zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
  • rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  • korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 2. Zgoda Użytkownika na publikację stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez Notatnik.com.pl na stronach Serwisu, oznacza udzielenie Notatnik.com.pl bezwarunkowej zgody na korzystanie z nich przez Notatnik.com.pl bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, technik gsm i umts, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i adaptacji.
 3. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo otrzymywać za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje o nowościach i zmianach w zakresie usług świadczonych przez Notatnik.com.pl.
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez Notatnik.com.pl oraz zleceniodawców i reklamodawców Notatnik.com.pl. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "rejestrację" Użytkownika w Serwisie.

IV. Zasady współpracy


 1. Notatnik.com.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

 2. Notatnik.com.pl z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie usunie swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych
 3. Notatnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Notatnik.com.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez innych operatorów i serwisów oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
  • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Notatnik.com.pl,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które Notatnik.com.pl za ponosi odpowiedzialności
  • szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Notatnik.com.pl.
 4. Notatnik.com.pl może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli :
 5. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
 6. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 7. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety;
 8. podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe lub niepełne;
 9. użytkownik przeciąża serwis lub nie zgadza się na regulowanie opłat opisanych niniejszym Regulaminem,
 10. pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji.

V. Reklamacje

Jeśli Użytkownik chce skierować do Notatnik.com.pl reklamację winien uczynić to za pomocą wiadomości e-mail na adres : notatnik@notatnik.com.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

VI. Ochrona danych

 1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
 2. Notatnik.com.pl zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
 3. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Notatnik.com.pl w celu poprawnego działania konta użytkownika w serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje Notatnik.com.pl i reklamodawca nie ma dostępu do żadnych szczegółowych informacji o Użytkowniku.
 4. Notatnik.com.pl jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Notatnik.com.pl zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

VII. Ochrona prywatności

 1. Notatnik.com.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy oraz logowanie, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.
 2. Dane uzyskane od Użytkowników mają dla Notatnik.com.pl charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
 3. Notatnik.com.pl korzysta z serwerów reklam DoubleClick, za pośrednictwem sieci reklamy Internetowej IDMnet.pl, aby wyświetlać reklamy, które użytkownik widzi na naszej witrynie. Serwer reklam wykorzystuje znaczniki kontekstu klienta (cookies), aby kierować reklamy do użytkownika. Więcej na temat korzystania ze znaczników kontekstu klienta, procedur gromadzenia informacji oraz możliwości niewyrażenia zgody na takie gromadzenie można uzyskać pod adresem: http://www.doubleclick.net/privacy_policy.

VIII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 2. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Notatnik.com.pl
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej potwierdzonej zgody ze strony Notatnik.com.pl

Publikowana zawartość ma charakter informacyjny. Notatnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania porad lub poprawność informacji zawartych na stronie. W trosce o własne dane każdą informację, czy poradę należy zawsze sprawdzić. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, komentarze, bądź inne materiały zamieszczane przez użytkowników. Serwis zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania, materiałów zawierających treści zabronione przez prawo, uznanych za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zapisz się


 
Korzystanie z notatnik.com.pl jest całkowicie darmowe. Zapisz się !

Poleć notatnik.com.pl

Moduły serwisu
Zobacz opis modułów
i możliwości notatnik.com.pl
Przeczytaj i doł±cz do nas! » więcejmyrss.pl